อำนาจหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าทีรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 2. ปฏิบัติการด้าป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
 3. ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก ประกอบด้วย

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
 2. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปราม เพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
 3. ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
 5. ในบริการด้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่ยนต์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันะ์ และรณรงค์ทุกรูแบบเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า