๒.๑ ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้


๒.๑ ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

๒.๑.๑ นายสรธร  เพชรแก้วเพชร      เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน       ประจำฝ่าย  (อีกหน้าที่หนึ่ง)

๒.๑.๒ นายสันต์  สือรี                      นิติกร (พร.)                                ประจำฝ่าย  (อีกหน้าที่หนึ่ง)