สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ

ที่ทส 1601.7/ว 3709 วันที่ 11 มิถุนายน 2562