ประกาศกรมป่าไม้ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่…..   Image result for pdf

 

1.  ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 

2.  ตัวอย่างร่างประกวดราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ ทส 1601.7/ 8513 วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง มอบอำนาจการจัดซ์็อจัดจ้าง ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563