ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายกิตติพันธ์ุ  รัตนวงค์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อีกหน้าที่หนึ่ง