โครงสร้างภายใน

Related image

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

นางสาว  สุชาดา  เกษรเกิด นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว พัชรินทร์     ดวงงาม

นางสาว  มีนา      อุปถัมภ์

นางสาว   กฤติญา      กมลฉัตรโสภณ

นางสาว   ศิริพร      พ่อสียา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

ฝ่ายจัดหา

นางสาว ทวิวรรณ      คำหล่อ

นางสาว พชร      พจนาพันธ์

นางสาว อังวราร์       จันทกุล

นาย วีระยุทธ      โพธิญา

นางสาว กัญญณัฎฐ์     ศิริมาจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไป

ช่างไฟฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนพัสดุ

นาย ชินโย     ชาชิโย

นางสาว วารุณี      แทนคุณ

นางสาว เอมอร    จันทรประทักษ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

ฝ่ายคลังพัสดุ

นางสาว ปัทมาภรณ์     เรียบร้อย

นางสาว   กุสุมา       ลมูลภักตร 

นาย     กุนต์      พนาเวชกุล

นางสาว  ปวีณ์ธิดา   ควรรำพึง

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป

ช่างสำรวจ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

ฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ

นาย ปรเมษฐ       มิญฌา

นาย สุชล       จูห้อง

นาย วิเชียร      พรมกะจีน

นาย ธีรกร        ชมภูชนะภัย

นาย ทองสอน      สราวุธ

นาย ศิรสิทธิ์      งามเพริดพริ้ง

นางสาว ศิราพร    ห่อทอง

นาย  ณัฐดนัย      ใจยงค์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ช่างสำรวจ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

ช่างเครื่องยนต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

Image result for เส้นคั่น