ภารกิจหน้าที่

 ส่วนพัสดุ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านสารบรรณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป ของส่วนพัสดุ
 • จัดทำหนังสือเวียนของส่วนพัสดุ
 • ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับและในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนพัสดุ
 • จัดส่งหนังสือให้ฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนพัสดุ และลงทะเบียนส่ง ทั้งในสมุดทะเบียนและในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ของส่วนพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายทะเบียนพัสดุ  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ของกรมป่าไม้ ตามประเภท/ชนิดของครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ให้ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้เป็นข้อมูลและหลักฐานคำนวณเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมประจำปี แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ที่กำหนดหมายเลข แล้วลงในตัวครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมการสูญหายและติดตาม ตรวจสอบ และตัดจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วออกจากระบบงานพัสดุ
 • ตรวจสอบการรับโอน การรับบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และตรวจสอบ การรับโอน การรับบริจาค ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการของหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้
 • จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา จัดเก็บทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ ตรวจสอบรวบรมข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับการขึ้น ทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ราชพัสดุหรือที่ดินที่มิใช่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้และควบคุมการตรวจสอบการรับทราบแนวเขตที่ดินราชพัสดุและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ
 • การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิกถอนสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียนและการจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของภาครัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้
 • การยื่นคำขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมทั้งยื่นคำขอรังวัดทำแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพตามหลักวิชาการแผนที่
 • ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำรายละเอียด รวบรวมข้อมูลเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีมีหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ แจ้งรื้อถอน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ หรือที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ เสนอความเห็นรายงาน อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาดำเนินการ
 • การจำหน่ายวัสดุที่ได้รับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบพื้นที่ จัดทำรายละเอียด รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นกรณีส่วนราชการ/หน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐอื่น ๆ แจ้งขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ เสนอความคิดเห็นรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ
 • ตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีการส่งคืน ที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ และสำรวจตรวจสอบที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ประจำปี
 • การระวังชี้แนวเขตที่ดิน การคัดค้านแนวเขตที่ดิน การร่วม ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเฉพาะที่ดินที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมป่าไม้
 • ควบคุมทะเบียน จัดทำทะเบียน เขตหวงห้ามที่ดินกรมป่าไม้ และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายคลังพัสดุ  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมทะเบียน การตรวจสอบ การค้นหา การเก็บรักษา การจำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง และกรมป่าไม้
 • จัดทำทะเบียนควบคุมการยืมพัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ ติดตาม ทวงถาม ควบคุมการส่งคืนพัสดุครุภัณฑ์ และจัดทำรายงานการยืม การส่งคืนพัสดุครุภัณฑ์
 • จัดทำทะเบียนคุมใบเบิกครุภัณฑ์ แบบพิมพ์/สิ่งพิมพ์การตรวจสอบใบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ แบบพิมพ์/สิ่งพิมพ์ การเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ แบบพิมพ์/สิ่งพิมพ์ และจัดทำรายงานพัสดุครุภัณฑ์ แบบพิมพ์/สิ่งพิมพ์,จัดทำทะเบียนคุมใบเบิกดวงตราประทับไม้ทุกชนิด/ประเภท และจัดทำรายงาน ดวงตราประทับไม้ ทุกชนิด/ประเภท และจัดทำทะเบียนการส่งคืนดวงตราประทับไม้ทุกชนิด/ประเภทการทำลาย/จำหน่าย ดวงตราประทับไม้ที่ไม่ได้ใช้ และจัดทำรายงาน การทำลาย/จำหน่ายดวงตราประทับไม้ทุกชนิด/ประเภท
 • จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือของส่วนพัสดุ และจัดเตรียม พัสดุครุภัณฑ์สำรองตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้
 • รวบรวมและจัดทำรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักบริหารกลาง รวมทั้งตรวจสอบรวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ของหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ และรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นของส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง หรือหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบรายงานการขอจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
 • ตัดจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

4.  ฝ่ายจัดหา  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน การเช่า การทำสัญญาและหลักประกันการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการของสำนักบริหารกลางและกรมป่าไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาพัสดุของสำนักบริหารกลางและกรมปาไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การร่าง/ตรวจร่างสัญญา เกี่ยวกับงานพัสดุ ก่อหนี้ผูกพัน แก้ไขสัญญา จัดทำข้อตกลง การบริหารสัญญาของการ จัดหาพัสดุ
 • การนำข้อมูลการจัดหาการเบิกจ่ายพัสดุบันทึกเข้าระบบ GFMIS ของสำนักบริหารกลางของกรมป่าไม้
 • จัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าพัสดุต่าง ๆ
 • ตรวจสอบการคืนหลักประกันทุกประเภท เมื่อพ้นภาระผูกพัน
 • ตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  ฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และการสื่อสารของกรมป่าไม้
 • ตรวจสอบ ดูแลรักษายานพาหนะโดยภาพรวมของส่วนพัสดุ และสำนักบริหารกลาง รวมทั้งกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
 • การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการประสานงาน กรณีการจ้างองค์การของรัฐหรือเอกชน ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่บริเวณของกรมป่าไม้
 • การควบคุม ตรวจสอบ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์ราชการ และรถยนต์เจ้าหน้าที่ รวมทั้งรถยนต์ทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย