เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
2.ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุแก่หน่วยงานต่างๆ
3.ควบคุม กำกับ และดำเนินการในการจัดจ้าง เอกชนให้ดำเนินงาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ
4.ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร และความปลอดภัยภายในกรมป่าไม้
5.กำกับดูแล การใช้ยานพาหนะของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
6.ดำเนินการตรวจสอบ การขอมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของกรมป่าไม้
7.ดำเนินการจัดหาและควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ และดวงตราประทับไม้ทุกประเภทของกรมป่าไม้
8.ควบคุมและจัดทำระเบียบที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้
9.ดำเนินการ และให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในระบบ GFMIS และระบบ e-GP