ระเบียบ

ระเบียบการรับบริจาค

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2537

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

 

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2560

ดาวน์โหลดที่นี่     Image result for pdf

 

  • ระเบียบ / คำสั่ง / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ    ดาวน์โหลด
  3. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง   
    1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8449 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี    ดาวน์โหลด
    2. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 14775 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี    ดาวน์โหลด
  • ระเบียบรถราชการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2537

3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541