ประกาศกรมป่าไม้ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่…..   Image result for pdf

 

1.  ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 

2.  ตัวอย่างร่างประกวดราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ ทส 1601.7/ 8513 วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง มอบอำนาจการจัดซ์็อจัดจ้าง ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563