การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563