(การวิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) 1

O14 รายการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2566

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567