ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 880  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง