(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรั บอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)(สำนักส่งเสริมก ารปลูกป่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่ายง บประมาณเพื่อจัด … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่่อง ยางรถยนต์ และตรวจสอบ รถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบ ียน 1 ฒย 3059 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59- 012-03-0304-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและส ารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คแล ะซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ ่อมแซมครุภัณฑ์ค … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเทพ มหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf