ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างบริกา รบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธร ุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนฟื้นฟูพื้นที ่ป่าไม้.สสป)

img-Y30143711.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง หมายเลขทะเบียน ฮว 1693 กทม. โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สปฟ.)

ประกาศ ซ่อมรถ ฮว 1693.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุด และล้างเพื่อบำรุงรักษ าเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ. )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องป รับอากาศ.pdf

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานแ ละสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขจ 7485 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซ่อมรถ 1 ขจ 78485.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหาพิกัดด ้วยสัญญาณดาวเที … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สปน.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ … Read more