ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและหมึ กพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง(สสป.)

เอกสาร.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบ ประมาณเพื่อซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ ฯ สสป

ผู้ชนะเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบประมาณเพื ่อซื้อวัสดุสำน … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอ กชนดำเนินงาน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกช นดำเนินงาน 2 รา … Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาฯ แบบฉับพลันสำหรับการประชุมเชิงเทคนิค TC 3/2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาฯ แบบฉับพลันสำหรับกา … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและข องเหลว และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถย นต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2122 กรุงเทพมหาน คร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-0757-00-0001 โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

Untitled_30072021_124316.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและข องเหลว และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถย นต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 5623 กรุงเทพมหาน คร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-0701-00-0005 โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

Untitled_30072021_124316.pdf