เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) ณ 21 – 24 มี.ค. 66 (สปฟ.)

2.pdf 1.pdf TOR-N2-66.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เครื่ อง (ไตรมาส 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเคร … Read more

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์

ประกาศซื้อรถ HEV.pdf