ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถเพื่อ ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ขย 9874 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.65-2320-004-0521-012-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประาศผู้ชนะการเสนอราคา281165.pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงส ุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ บมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกว ดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการที่ดินป ่าไม้)

MX-M4050_20221124_121821.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุดและล้างเพื่อบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10 พ. ย.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื ่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการประ ชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการปฏิบั ติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจั ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำ นวน257ชุดโดยวิธีเฉพาะเตาะจง

26102565.pdf

ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรั บการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งานบันทึกข ้อมูลด้านการส่งเสริมและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันร ักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ลว.26 ต.ค.65)

ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส ่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบ ัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำ ปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมา ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257 ใบ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

slds1.pdf