ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการ ประจำสำนักจัดก ารป่านันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 25.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 7 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แห่งชาติ ครั้งที่2/2564 จำนวน 60 เล่มโดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

next27042564.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่า ไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมา ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร ื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)