ร่างประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ ีซี จำนวน 42 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding)

63017118795_1_202041152415811.pdf ร่างประกาศกรมป่าไม้an … Read more ร่างประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ ีซี จำนวน 42 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

63017117924_1_20204113532961.pdf ร่างประกาศกรมป่าไม้ann … Read more ร่างประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านห ลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์

63017114939_1_2020314143832877.pdf ร่างเอกสารประกวดราคา … Read more ร่างประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านห ลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศการจัดซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

63037160633_1_202041154448884.pdf ร่างประกาศกรมป่าไม้an … Read more ร่างประกาศการจัดซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ห รือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโ ลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศเชิญชวน.pdf รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 63037272403_ … Read more ประกาศการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ห รือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโ ลวัตต์ จำนวน 1 คัน