เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวัน ที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุน สำหรับอาวุ ธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำน วน 375 นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนว น 10 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล�

ยกเลิก ขอยกเลิกประกาศยกเลิก-ปืน4รายการ 18 พ. ค. 65-งบ65 … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒย3061 ก รุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-009 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

19052565.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11 พ.ค.65 (สปฟ.)

ประกาศผุ้ชนะราคา จ้างซ่อมแอร์.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ล ว.12 พ.ค.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา จัดทำสื่อ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง (ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบ ประมาณสำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สปป)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเ ตอร์ ลว 27 เมย … Read more