เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคร ื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ขนาด 2 5000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ประจำห้องอธิบดีกรม ป่าไม้

ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3เครื่อ ง.pdf

เรื่อง ประกาศ TOR /เอกสารประกวดราคาซื้อเคร ื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำ นวน 275 เครื่อง เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิ ดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 135 เครื่อง และเครื่อ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำ นวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ิกส์ (e-bidding) (23 ก.พ. – 10 มี.ค. 64) (สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า)

ประกาศวิทยุ2- 23ก.พ64.pdf เอกสารประกวดราคา วิทยุ2-23ก.พ … Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (e-Permit) กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ e-Permit.pdf

เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำ นวน 79 คัน (18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

63127158082_1_20210203090820.pdf annoudoc_0901200000_63 … Read more

เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รถตู้ 11 ม.ค. 64.pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขน าด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกว ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

63127276077_1_20210120063519.pdf ประกาศเชิญชวน รถตู้ 1 … Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ช นิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีด ดันดินหน้า และผานบุกเบิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจั ยและพัฒนาการป่าไม้)