หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้


ดาวน์โหลดไฟล์ชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ (117 KB)

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานที่ตั้งหัวหน้าหน่วยงานเบอร์โทรติดต่อแผนที่สังเขปGoogle Maps
1ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130  นางวนิดา ทองนุช0 5388 0793, 08 5156 4534
2ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงรายบ้านปงตอง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110นางสาวอำพร จี๋มะลิ09 1856 6009
3ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตากหมู่ 4 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000นายศิริศักดิ์ ทนงรบ08 7054 1735
4ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110นายณัฐวุฒิ ถือคำ0 5461 4273
5ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์06 4013 1930, 09 5457 2302
6ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานีหมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000นางสาวธัญยธรณ์  อุดมศักดิ์เวชกุล0 4229 2411, 0 4224 1061, 08 7795 1313
7ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามบ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง0 4302 9998, 06 4612 8217, 09 0980 9620
8ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมาถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์0 4422 2201, 09 9198 9999
9ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครพนมบ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 นางสาวพรทิพย์ เสวิวัฒน์06 2731 9889
10ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรหมู่ 6 บ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000นางสาวสิริลักษณา สมเพชร0 4597 9978, 08 9986 1831
11ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น0 2977 6858, 06 1024 8149
12ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีตู้ ปณ. 57 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000นายราวุฒิ  ทานัน0 3224 0532, 06 1467 5170
13ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรีหมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140นายนิวัฒน์ ภูผาสุข09 3854 8599, 08 1934 4628
14ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร0 3855 4519, 08 6311 8442
15ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรหมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140นายสุรพล สายสนิท0 7761 1125
16ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช314 หมู่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์08 6343 2030, 09 5419 0099
17ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุงหมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง08 6598 5153
18ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลาต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110นายไพโรจน์ นัครา0 7420 5991, 08 9732 6221
19สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230นายสยาม  อินถาโท08 5625 4053
20สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่96/7 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150นางสาวน้ำฝน เพ็ชรคำ08 8686 2817
21สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย08 1952 8988
22สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 229/1 บ้านดงสงัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110นายอนุสรณ์ ปูเครือ08 9702 2318
23สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล08 1111 4345
24สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย 123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57240นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล0 5377 9214, 08 1950 6631
25สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260นายพนัส เชื้อสะอาด08 5705 7029
26สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา หมู่ 6 ต.ท่าจำปี  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000นายถวิล  จันธิยศ08 9850 8269
27สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอปง จังหวัดพะเยาบ้านป่าคาใหม่ หมู่ 8 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140นายนิวัตร มั่งมี08 1883 3365
28สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง กม.ที่ 771-772 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3 ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110นายชานันท์ แก้วกล้า086 186 7419
29สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง หมู่ 7 ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง08 6196 5344
30สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปางกม.ที่ 445 ถนนสายลำปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150นางพิมรดา ประทุมเหง่า09 3261 5145
31สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่พริก จังหวัดลำปางหน่วยป้องกันและพัฒนาแม่พริก หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180นายวโรธัช นะทีสี09 8895 8919
32สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ จังหวัดลำปางสวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย บ้านวังนิมิตร หมู่ 17 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140นายพนากิจ สิทธิวีระกูล09 7918 8118
33สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ 11 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000นายชาติระวี สัญจร08 1879 1722
34สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ 3 บ้านห้วยหูด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ เซ่งบุญตั๋น09 3026 5247
35สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140นายธนาพงษ์ นุ่นลอย09 9543 4401
36สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ 140 หมู่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000นายศานิตย์ มณีกาศ08 7174 7429
37สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน หมู่ 3 บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000นายลิขิต วงศ์วชิระนนท์08 1783 3182
38สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่หมู่ 5 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150นายสุวิทย์ จินดาวรรณ09 1853 8907
39สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่านหมู่ 4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110นายไกรจักร กำทอง09 0469 6372
40สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัว จังหวัดน่านหมู่ 6 บ้านนาฝาง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120นายภูริทัศน์ แมดเมือง08 9998 9095
41สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง08 5805 2275
42สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย หมู่ 5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110นายพิสิษฐ  สอนไว08 6211 9304
43สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร หมู่ 8 ต.หนองปลิง  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์08 6198 8048, 08 6980 8521
44สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.แม่กุ
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
นายศิริศักดิ์ ทนงรบ08 7054 1735
45สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์0 5622 2426, 08 9437 2862
46สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์หมู่ 7 บ้านวังชุมพร ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150นายอัครพงษ์ อำพิน0 5622 2426, 08 1785 6121
47สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรหมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150นายนพรัตน์ หิรัญคำ0 5622 2426, 09 8269 9745
48สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย0 5622 2426, 08 9856 7063
49สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก  จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 66150นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์0 5622 2426, 08 1636 0178
50สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 5 ต.ดินทอง  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  65130นายธวัชชัย ปุริเกษม09 2990 9129
51สถานีเพาะชำกล้าไม้ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกบ้านเนินสุวรรณ หมู่ 15 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170นายวิศวัฒน์ เวชวินิจ08 2502 6054
52สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านดงขวาง หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110นายคงพัฒน์ ชายขาว09 9370 8280, 09 8584 9725
53สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18240นายมงคล  วงษ์เนียม08 1869 3314
54สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180นายสำรวย ศักดาเดช08 3143 1111
55สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง หมู่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  14120นายพิเชษฐ์ โคกขำ06 1616 5119
56สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ 6 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110นายชัยนาจ   ภู่เพชร08 9741 9006
57สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท หมู่ 4 ต.บางหลวง  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  17150นายพิชัย  เหล่าตระกูล09 2635 6511
58สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี หมู่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210นายปิยะชาติ ปิยะชน09 7984 0795
59สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีบ้านสามแยกเขาตำบล หมู่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15190นายสมเกียรติ โอภาส08 9900 8544
60สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์08 9773 4378
61สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรีหมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120นายสมบัติ ลิบงามเลิศ08 1343 0708
62สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ08 6355 2979
63สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีบ้านคำยาง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280นายสุรพล ศรียางคุย08 5742 4195, 06 4585 2748
64สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย บ้านนาน้ำมัน หมู่ 3 ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000นายเอนก  สุขสวัสดิ์06 2269 5353
65สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย238 ม.8 บ้านดงน้อย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130นายสุรพล จิตต์ดำรงค์08 7238 6776, 09 8121 5644
66สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000นายเดชา ภูบัวเพชร08 1057 7419
67สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย หมู่ 3 ต.หาดคำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต08 7165 5383, 08 1729 8090
68สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ)
เลขที่ 113 ถ.พังโคน-บึงกาฬ หมู่ 3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
นางสาวยุลี มีวงษ์08 9014 4881
69สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคายบ้านผาตั้ง หมู่ 1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160นายกิตติกร สิงตะนะ09 5824 5059
70สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมหมู่ 8 บ้านเทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 38000นายจุมพล ช่างอินทร์0 4251 1505, 08 7224 7704
71สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนครต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180นายวิเชียร ไทยกิ่ง08 4955 3379
72สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น 98 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 นางสุจิตรา อ่อนหวาน0 4326 7233, 06 5476 5048
73สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นบ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270นายประธาน พุกสุข06 3224 6596
74สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นบ้านท่าเยี่ยม (คุ้มโนนสะออน) หมู่ 10 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330นายฐาวณัฐ ดีโนนอด06 4585 2769
75สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมแพ จังหวัดขอนแก่นบ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ 12 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290นายมงคล คำวงษ์08 0006 8544, 06 4585 2768
76สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นบ้านหัวภู หมู่ 5 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150นายสุทัศน์ หม่องต๊ะ09 1726 7180
77สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคามต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130นางสาวพรศิริ ธิมาไชย09 5547 4984
78สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ 4 บ้านแก ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120นายทวี แก้วภูมิแห่08 1768 4392
79สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230นายฉัททันต์ สายาพัฒน์08 1054 0999
80สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180นายวรมัน วงศ์อารยธรรม08 5743 7510
81สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 2 ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45120นายศานิตย์ ศรีฟอง08 7859 9658
82สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000นายธีภพ โสมปัดทุม06 4865 8788
83โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130นายวิเชียรศักดิ์  เพชรดี08 4034 9455
84สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000นายพิษณุสุทธ  สุทธการ08 9849 2407
85สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านเจริญชัย หรือ บ้านป่าไม้ หมู่ 14
ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
นายทวีวัฒน์ เดชาวาสน์ฐนนท์08 0519 6352
86สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240นายบัญชา รุ่งรจนา08 5611 9306
87สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 138 หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000นายไสว คณาเสน0 4581 4648, 08 6141 6997
88โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษงานธุรการ : ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
หน่วยเพาะชำกล้าไม้ : บ้านผีผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
นายธนิตย ทวีชื่น0 4561 2877, 08 1547 5708
89สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230นายดอน หงษ์เหิน08 1954 2045, 09 7323 9681
90สวนป่ากลางดงต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320นายสุเทพ เฉียบแหลม08 1952 6569
91สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง บ้านไทรงาม หมู่ 7 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150นางณิชาบูล จันนรา08 7114 1768
92สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมาบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260นางจริยา ปัตแวว08 2785 5191
93สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ 1/4 หมู่ 2 ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130นายโสภาค คงวัน08 6261 8942
94สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์บ้านนาสนวน หมู่ 9 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230นางสาวเนตรชนก คงนุรัตน์08 9627 7495
95สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์บ้านโชคนาสาม หมู่ 1 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140นายไกรศรี มณีอ่อน08 1547 2248
96สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ 11 ต.คูเมือง  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  31190นายอภิรัตน์ พิรุฬห์08 1321 5965
97สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์55 ม.4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  31170นายสุพบ เทือกจอหอ09 1832 5765
98สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000นายสุทธิเวทย์  สามวัง06 5104 1603
99สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230นายอนา อนาวิโล08 9865 7977
100สถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิบ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180นายสาโรจน์ บุญพร้อม08 5771 5559
101สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี หมู่ 4 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160นายสายชล พ่วงทอง08 1834 6416
102สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง 2/1 หมู่ 7 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150นายอูฐ  เชาวน์ทวี08 9125 0205
103สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี 16/9 หมู่ 6 บ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150นายบุญลือ รักศิลป์08 9163 7069
104สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140นายปฏิยุทธ์ บูรพัฒน์08 4561 1898
105สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรีต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220นายอดิศร วงษ์พันธ์08 4650 8137, 08 9991 3709
106สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้วหมู่ 1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000นายเทียนชัย ปรีดา08 3237 1166, 09 8365 0914, 08 1945 8197
107สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาอีด่าง จังหวัดสระแก้วหมู่ 2 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120นายประสาท เสงี่ยมศักดิ์08 0096 5690
108สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)หมู่ 9 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นายณัฐพล มาเผือก06 4229 8754
109สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์08 1639 4742
110สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายกหมู่ 4 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นายจรัส ยิ่งยงค์08 1949 9405
111สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110นายประกิต อุดมโชคมหาศาล08 4891 4269
112สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110นายรัชชัย สุทธิมา09 0935 9159
113สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73171นายธีรพล คุ้มทรัพย์08 9824 3599
114สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 10 ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120นายวีระพงษ์ ปัตแวว08 0586 1110
115สถานีเพาะชำกล้าไม้ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีหมู่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250นายสมบูรณ์ สงวนสุข08 1586 5424
116สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ09 2492 3399
117สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาครพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120นายชาติชาย  กิมศิริ08 9489 1131
118สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรีต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย08 1705 0935, 09 7997 8924
119สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000นายประภาศ  ชาประสม09 6848 5191
120สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อยถ.เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140นายอดุลย์เดช ขุนทอง08 7042 1591
121สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี*หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170นายเทอดธรรม จักรนารายณ์08 6755 5534
122สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี 173/18 ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120นางสาวอัจฉรา จิ้งจ่าย08 5619 4303
123สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง หมู่ 5 ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110นายชนนท์ เต็มไป08 7888 1448
124สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร หมู่ 6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110นางสาวอัมพร ภักดีแก้ว09 4459 7466
125สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  80000นางโสภี บริสุทธิ์08 9646 7901
126สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170นายปริญญา เกตุแก้ว08 9589 0155
127สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ 105 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000นายจรัส ช่วยนะ0 7565 6378 กด 3,
08 9890 6682
128สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา 54/17 หมู่ 7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120นายประวิทย์ ช่วยหมุด06 4585 3246
129สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุน  หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110นายสรกฤษณ  สิงห์คำ08 4766 7644
130สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130นายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร0 7472 1391, 0 7471 1039, 08 9972 7162
131สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120นายพินัย ทองเป็นแก้ว09 7359 9454, 08 8828 4068
132สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110นายสุธี ขอบขำ08 9294 6611
133สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140นายปลิว ชุมแดง08 1748 9955
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 11.34 น.