นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีก … Read more

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรว … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24 มี.ค. 65) (สปฟ.)