ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่อ ากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) และแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(category procurement) ประกาศโดรน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ ้าน งานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

ตามที่ กรมป่าไม้ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แล … Read more