ผู้บริหารกรมป่าไม้

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-561-4292 ต่อ 5173, 5199

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายนิกร ศิรโรจนานนท์
รองอธิบดีกรมป่าไม้
/ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายณัฐ โก่งเกษร
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5766

นายพิชัย เอกศิริพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5638

นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการ
กองการอนุญาต
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2561-4292-3 ต่อ 5209

นายอำนาจ สุสุทธิ
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2561-4292-3 ต่อ 5842


ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
Email: [email protected]
โทรศัพท์:

นางนันทนา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการป่าชุมชน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 099-365-9635

นางวิสุตรา อินทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2561-4292-3 ต่อ 5671

นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5051

ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5474

นายศักดา มณีวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5732, 5757

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5249

นายปรีชา องค์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5673

นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5010

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการป่านันทนาการ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5534

นายเดชา เชื้อบุญยืน

นายเดชา เชื้อบุญยืน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-561-4292-3 ต่อ 5240

นายวิจารณ์ เสนสกุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิติการ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 064-356-4927

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-507-6089

ผู้บริหารกรมป่าไม้
ส่วนภูมิภาค

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-561-4292 ต่อ 5173, 5199

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายนิกร ศิรโรจนานนท์
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 052-081-758

นายจีระ ทรงพุฒิ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
(เชียงราย)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 053-711-445


ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลำปาง)
Email: [email protected]
โทรศัพท์:

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(ตาก)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 055-511-763

นางนิศากร งิ้ววิจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
(สระบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 036-347-497

นายสราวุฒิ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 042-125-073-4 ต่อ 101

นายพงศ์พยัฆ์ ศรียา
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
(ขอนแก่น)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 043-330-381

นายสราวุธ อุเทนรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 095-796-2553

นายทศวารณ์ วิทยาคม
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
(ชลบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 090-235-9891

นายประทีป เหิมพยัคฆ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
(ราชบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 032-201-395


ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)
Email:
โทรศัพท์:

นายกำธร สุวรรณเวช
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
(นครศรีธรรมราช)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 075-763-367

นายอุธร สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
(สงขลา)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 074-205-990

นายเกษม คำมา
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 053-695-007

นายสงคราม ขาวสะอาด
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สาขาแพร่
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 054-627-143

นายอนันต์ชัย ทับทิม
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขานครสวรรค์
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 056-226-374

นายวิทยา ณวิพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขาพิษณุโลก
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 055-322-700

นายจักรพงศ์ กล่อมใจ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
สาขานครพนม
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 042-511-505

นายวัฒนะ สารรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
สาขาอุบลราชธานี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 045-254-345

นายเทียนชัย ตรีชิต
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 037-452-104

นายประทีป ลิสกุลรักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
สาขาเพชรบุรี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 032-402-519

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
สาขากระบี่
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 075-656-378

นายณรงค์ จิตรสะอาด
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สาขานราธิวาส
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 073-512-597

> ดาวน์โหลดไฟล์ผู้บริหารกรมป่าไม้

  • ส่วนกลาง        PDF  update 09/08/2566
  • ส่วนภูมิภาค     PDF  update 22/08/2566
Skip to content