เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง หมายเลขทะเบียน ฮว 1693 กทม. โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สปฟ.)

ประกาศ ซ่อมรถ ฮว 1693.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุด และล้างเพื่อบำรุงรักษ าเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ. )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องป รับอากาศ.pdf

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานแ ละสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขจ 7485 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซ่อมรถ 1 ขจ 78485.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สปน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหาพิกัดด ้วยสัญญาณดาวเที … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรั บอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสป.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ.pdf

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 (โด ยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

2. ประกาศแผน ปีงบ 2565-สปฟ. 18 พ.ย. 64.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราค าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ อกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย นต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน (19 – 26 พฤศจิกายน 2564) สำนักบริหารกลาง กรมป่า ไม้

64117091785_1_20211106031800.pdf DOC191121-191120211518 … Read more

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต ต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักแผนงา นและสารสนเทศ)

next19112564.pdf