ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำน ักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf ขอบเขตของงาน และค … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วยผลิกกล้ าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักส่งเสริมการ ปลูกป่า)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอก สารประจำปีงบประ … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน(ส่วนผลิตกล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนิ นงาน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช้า สถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ และครุ ภัณฑ์ของส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สสป.)

สถานที่จัดเก็บเอกสาร.pdf