ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินการ เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (8 ต ุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

slks.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร ือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือ นกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2563)

Scan3214.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเน ินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ ยวกับงานสารบรร … Read more ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเน ินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ต่อเนื่อง ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม-31ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf