เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11 พ.ค.65 (สปฟ.)

ประกาศผุ้ชนะราคา จ้างซ่อมแอร์.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ล ว.12 พ.ค.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา จัดทำสื่อ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง (ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบ ประมาณสำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สปป)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเ ตอร์ ลว 27 เมย … Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตร วจเช็ครถยนต์และซ่อมบำรุงรถยน ต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญง – ๔๓๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ ญง 4371 กทม.pdf