ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติง านกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื ่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๖ (สายปฏิบัติงานสายที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติง านกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการท รัพยากรที่ดินและบำไม้ระดับพื้นที่ ท้องที ่จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ (สายปฏิบัติงานสายท ี่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเ รือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30×30 เมตร ตำบลสองพี่น ้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี)

petburiQ.pdf