เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน หลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าแ ละควบคุมไฟป่า) (10 – 26 มกราคม 2565)

2. TOR- รถ CAB 28 คัน.pdf 4. ประกาศ -รถ CAB 28คัน ลว. 1 … Read more

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักป้องกันรักษา ป่าและควบคุมไฟป่า) (ประกาศ ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

3. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน รถ CAB 28 คัน ลว. 4 ม.ค. 65.pdf

เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำน วน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ 28-30 ธันวาคม 2564) สำนักป้อง กันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ -ร่าง-รถบรรทุก 28 คันปี65.pdf TOR-ร่าง -รถบรรทุก … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกร ะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเ คลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf