เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานวิเคราะห์น โยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนควบคุมไ ฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมางานววิเค … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบันทึกข้อม ูลด้านการส่งเสริมและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 อั ตรา ประจำส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมางานบันทึ … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานด้านเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไ ฟป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานทำความสะอา ด จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานทำความ … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบริหารทั่ว ไป จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานบริหาร … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2122 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0757-00-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ

sls2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎอ 3653 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665530-001 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls1.pdf

เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อปืนยาว ขนาด 9 ม ม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาว ุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ใบราคากลาง ปืน 9มม. งบ65.pdf

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปืนยาว ขนาด 9 มม. จำน วน 10 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืน ยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกา ศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 65 (สปฟ.)

2. ประกาศกรมป่าไม้ ปืน 9มม. 21 … Read more