เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 (โด ยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

2. ประกาศแผน ปีงบ 2565-สปฟ. 18 พ.ย. 64.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราค าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ อกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย นต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน (19 – 26 พฤศจิกายน 2564) สำนักบริหารกลาง กรมป่า ไม้

64117091785_1_20211106031800.pdf DOC191121-191120211518 … Read more

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต ต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักแผนงา นและสารสนเทศ)

next19112564.pdf

เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำน วน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ 11-16 พฤศจิกายน 2564) สำนักบร ิหารกลาง

64117091785_1_20211106031800.pdf annoudoc_0901200000_64 … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนัก วิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรว จเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเล ขทะเบียน ฮจ 2123 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรวจเ ช็คสภาพและซ่อมบ … Read more