ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อเช่าสถานที่สำหรับจัดเก็บเอ กสาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ของส่วนฟื้นฟูพื้ นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง

RPO1608.3.1769.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1768.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภาย นอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1766.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด ูแลสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประม าณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะสวนหย่อม.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการร ักษาความสะอาดอาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมป่า ไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดอาคารไพ … Read more

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการร ักษาความสะอาดอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้แ ละเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 ก.ย.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯทำสื่อปชส..pdf