ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับปฏิบ ัติงาน ประจำโครงการนำร่องการประเมินปริมา ณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกฯ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สสป.)

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับปฏิบ ัติงาน.pdf

เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (8-13 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรมป่าไม้-UTV-รอบ2-งบ65.pdf TOR-UTV-รอบ2-งบ6 … Read more

เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (8-13 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรมป่าไม้-ATV-รอบ2-งบ65.pdf TOR-ATV-รอบ2.pdf … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอก สารเสนอต่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf