ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง เพื ่อใช้ในราชการ ประจำสำนักจัดการป่านันทนาก าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง เพื่อ ใช้ในราชการ ปร … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำ เนินงาน ประจำปี … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออรถ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิ ธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้ สจด.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร จ ำนวน 130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ละสารสนเทศ)

sls1.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลงคาอาคารเทียมคม กฤส กรมป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงหลังคา.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออรถบรรทุก 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถเครน.pdf