ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่และเ กียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก แสง ดาว บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

JTK 002.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลว และตรวจสอบส ภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขท ะเบียน ชร 1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนฟิล์ มรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-๗๕๔ กรุงเท พมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ ซ้อมรถ ชร 754 กทม..pdf

เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำน ักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง.pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักบริหาร กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดร าคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 )

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเ ตอร์.pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักบริหาร กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดร าคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 )

ประกาศเชิญชวน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังส ือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้เศ รษฐกิจและระบบสวนป่าออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf