ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ … Read more

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศประกวดราคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ด ีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หร ือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโล วัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรถตู้ (สจด.).pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนา ด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)

64037503936_1_20210329022231.pdf doc_0901200000_6403750 … Read more

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ช ีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถกระบะกู้ชีพ.pdf