ต่อต้านการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
หน่วยงานกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            หากท่านพบเห็นข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่อง ดังกล่าว ให้ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. โทรศัพท์หมายเลข 02 561 4292-3 ต่อ 5053, 5082
 2. Green Call สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
 3. โทรสารหมายเลข 0 2579 2884, 0 2562 0702
 4. ด้วยตนเอง
  • ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ
  • ณ จุดรับเรื่องร้องเรียนประจำสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 5. หนังสือร้องเรียน
  • กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 6. ทางเว็บไซต์ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. แอพพลิเคชั่นมือถือ Forest4Thai
Skip to content