ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์

ประกาศซื้อรถ HEV.pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ หมาบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุเ กิน ๑๐ ปี ของสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิงจัง หวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไหรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการที่ด ินป่าไม้)

MX-M4050_20230302_093332.pdf

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ประจ ำห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ ด้านการตรวจพิสูจ น์ไม้ จำนวน 1 รายการ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป ่าไม้)

invite.pdf