เอกสารการบรรยาย โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เอกสารการบรรยาย โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จัดโดย…กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Power Point ได้ที่นี่ …

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย (ชุณหจิต สังข์ใหม่) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง…  ดาวน์โหลด
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด
 3. สรุปประเด็นความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง…  ดาวน์โหลด

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

 

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/5483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้   ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***   ดาวน์โหลด


ตัวอย่าง “แบบฟอร์มการรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…

 1. หนังสือรายงานผล สตง.ส่วนภูมิภาค (เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค)    Click..***
 2. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น     Click..***
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 5. สรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ     Click..***
 6. แบบรายงานครุภัณฑ์     Click..***
 7. แบบรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท)     Click..***
 8. สรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ     Click..***

จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ

ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เรื่อง “เตือนอันตรายจากอุปกรณ์แต่งรถ – ตกแต่งรถไม่ถูกวิธี…เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ”

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

…ดาวน์โหลด…