เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืน ยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุ นสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระ บอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ ปืน 9 มม. งบ65 รอ … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ การจี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณร ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257 ชุด โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช ้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมป่าไม้ โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ )

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง เหมาบริการบุคคลภายนอก งานด้านเจ้าหน้าที่ ธุรการ นางสาวน้ำหวาน คำหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

เอกสาร 20.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเคร ื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอ ร์พกพา เครื่องพิมพ์ และชุดอุปกรณ์ห้องประช ุม (ต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในราชการ ประจำสำนัก จัดการป่านันทนาการ

19.pdf

Skip to content