เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) ณ 21 – 24 มี.ค. 66 (สปฟ.)

2.pdf 1.pdf TOR-N2-66.PDF

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริ ด (HEV) ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลั งมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผน งานและสารสนเทศ)

ร่าง ประกาศซื้อรถยนต์ HEV.pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ หมาบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุเ กิน 10 ปี ของสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง จัง หวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ป ระจำห้องปฏิบัติการดีเอ็น ด้านการตรวจพิสู จน์ จำนวน 10 รายการ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่ าไม้)

tor.pdf

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ป ระจำห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ ด้านการตรวจพิ สูจน์ไม้ จำนวน 1 รายการ (สำนักวิจัยและพัฒนา การป่าไม้)

tor.pdf