เรื่อง ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อร ถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกส ูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำัลงเครื่องยนต์ส ูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบร ิหารกลาง)

ร่างประกาศเชิญชวนฯ ซื้อรถโดยสา … Read more

ประกาศราคาซื้อรถยนโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[category procurement-tor].pdf … Read more

ประกาศร่าง TOR และราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. ใบราคากลาง ห้องอบรม-ห้องwar … Read more

ประกาศร่าง TOR และราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๘๔ เครื่อง ,เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า )

เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf ประกา … Read more

ประกาศร่าง TOR และราคากลางสำหรับการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนครุภัณฑ์กรมป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง สำหรับการซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานพื้นที่กรมป่าไม้ ระยะ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

tor.pdf ราคากลาง.pdf

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง การจัดซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธืประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

tor.pdf ราคากลาง.pdf

Skip to content