[title 

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)]

TOR.pdf

ราคากลาง.pdf

ประกาศ GPS.pdf

เอกสารประกวดราคา GPS.pdf

Leave a Comment

Skip to content