ประกวดราคาซื้อเครื่องสับย่อยซากพืช พร ้อมมอเตอร์ 5 แรง จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาก ารป่าไม้)

ประกาศกรมป่าไม้.pdf

ขอบเขตงาน.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content