ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 9 งว ดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

29122563next.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอ ร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส(ipad) จำนวน 3 เครื่อง ประ จำปี 2564 จำนวน 9 งวดงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม-30กันยาย น2564

ipad29122563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข 1ขข 3757 กทม.หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.63-2320-004-007012-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

next28122563.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผ นการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเทียมคมกฤส กร มป่าไม้ (สำนักบริหารกลาง)

แผนซื้อจ้างหลังคาอาคารเทียมคมกฤส.pdf

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและขอพร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

                วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรง … Read more

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ และร่างเอกสา รประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการรุกขกร จำนวน 2 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ร่างประกวดราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน. … Read more