ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,40 0 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค ็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเ บอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพั ฒนาการป่าไม้)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบร … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 ก ั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านวิชาการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มก ราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 ก ั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ล ะสารสนเทศ)

sls (2).pdf

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 ก ั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแ ล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำ นักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 มกร าคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนัก แผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf