ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบี ยน ฎอ 3653 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665537-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_02122020_151851.pdf

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2563

         & … Read more

เรื่อง ร่างประกาศกรมป่าไม้ และร่างเอกส ารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารกลาง)

63117389085_1_20201126054453.pdf annoudoc_0901200000_63 … Read more