ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่างๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 – 25 ส.ค. 2564)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขึ้นพื้นฐานสำหรับผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล หารือการเตรียมจัดประชุมเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง APUFM

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล หารือการเตรียมจัดประชุมเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง APUFMนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล หารือการเตรียมจัดประชุมเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง APUFM

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more