นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

                1. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 และ ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) (ฉบับที่ 3)

                2. สำหรับสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7 ราย สำหรับกรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 8 ราย และมีทิศทางลดลงเรื่อย ๆ

                3. จาการที่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่บริเวณรอบๆ กรมป่าไม้ ในขณะนี้มีประมาณ 2 แสนกว่าบาท จะนำไปให้การสนับสนุน

                   (1) บริเวณชุมชนโรงสูบน้ำ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

                   (2) ให้ทุกสำนักสำรวจความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมป่าไม้ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

                4. การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (work from home) ในส่วนของกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการต่อเนื่องอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                5. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 หลอด ปริมาณหลอดละ 50 มิลลิกรัม เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปใช้ รวมถึงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณกรมป่าไม้ด้วย

                ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงาน สอดส่อง ดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content