กรมป่าไม้เปิดคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 16 ตำแหน่ง

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกประจำกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังเปิดคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส จำนวน 16 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้านั้นจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการปฏิบัติงานในการกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ และช่วยวิชาการป่าไม้เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ และงานด้านป่าไม้อื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์
  2. ด้านการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
  3. ด้านบริการ เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยตำแหน่งดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติไว้ โดยบุคลากรที่จะเข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือกจะเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ที่อยู่ในระดับชำนาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในช่วงระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แล้ว กรมป่าไม้จะมีการเปิดตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอให้มีการเปิดสอบคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดสมัครสอบคัดเลือกได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในช่วงเดือนมกราคม 2562 และปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรมป่าไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th

“ กรมป่าไม้ เร่งดำเนินการในด้านการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มาปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคลากรให้มีความเป็นธรรมและเป็นไปตามกรอบแนวทางการคัดเลือกตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดไว้ ”

1 thought on “กรมป่าไม้เปิดคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 16 ตำแหน่ง”

Leave a Comment

Skip to content