กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้รับร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน ดังนี้ 1. จังหวัดน่านมีพื้นที่ 7.58 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีสภาพป่า 4.65 ล้านไร่ (61.39 %) พื้นที่ไม่มีสภาพป่า 2.93 ล้านไร (38.61%) 2.จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 3.22 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีสภาพป่า 1.87 ล้านไร่ พื้นที่ไม่มีสภาพป่า 1.35 ล้านไร่ นอกจากนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 2.83 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้ เป็นพื้นที่ไม่มีสภาพป่าประมาณ 205,000 ไร่ 3.ที่ผ่านมาพื้นที่เขาหัวโล้นของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนงานของศูนย์จัดการต้นน้ำและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางอำนวยพรกล่าวต่อว่าสำหรับกรมป่าไม้ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพเขาหัวโล้นในท้องที่จังหวัดน่านถึงปัจจุบันดังนี้ ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าตั้งแต่ปี 2556 พื้นที่รวม 43,300 ไร่ โดยปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างตั้งแต่ปี 2560 โดยราษฎรปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับการทำกินตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อที่รวม 13,920 ไร่ สมาชิก 1,300 ราย 4.ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาราษฎรทำประโยชน์ในพื้นที่เขาสูงชันตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 โดยกำหนดมาตรการให้ราชการร่วมวางแผนกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าโดยประชาชนใช้ประโยชน์ระหว่างแถวของต้นไม้และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและพืชพื้นล่างด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอเพื่อลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่านแบ้สเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 5.การดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าของจังหวัดน่านมีหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจร่วมบูรณาการการทำงานในหลายพื้นที่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และขอบคุณในความตั้งใจฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง

1 thought on “กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน”

Leave a Comment

Skip to content