ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงา นกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่ อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินใ นพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส ายปฏิบัติงานสายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติง านกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื ่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๖ (สายปฏิบัติงานสายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง เรื่องประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัด การที่ดินป่าไม้)

MX-M4050_20230216_110214.pdf

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กิจกรรมเพาะช ำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะ ชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว) เพาะชำ กล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จังหวัดชุมพร จ ำนวน 325,000 กล้า ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.สลุ ย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

frdsurat_003.pdf frdsurat_002. … Read more

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง ร่างวิจารณ์ โ ครงการรื้อถอน ทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ ื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเ ข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำนักจ ัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 สาขากระบี่)

[category procurement-tor].pdf

Skip to content