ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชกา รของหน่วยป้องกัน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสา ร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี))

frdsurat_006.pdf

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจ กรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขีย ว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขี ยว) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จังห วัดชุมพร จำนวน 325,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_001.pdf

ประกาศราคาจ้างรื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เ ข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่ม ีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเข ตป่าสงวนแห่งชาติ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไ ม้ที่12 สาขากระบี่)

[category procurement-notice]. … Read more

Skip to content