เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ ปรึกษาโครงการจัดทำผังบริเวณ (Site plan) เพื่อพัฒ นาสิ่งอำนวยความสะดวกในป่านันทนาการ ปีงบป ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ site plan.pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประ กวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (Cab) ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจ ัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230112_0021.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถเพื่อ ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขคุรุภัณฑ์ ปม.51-0701-00-0005 โด ยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

รถ110166.pdf

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls1.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนก ลาง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาต รกระบอกสูบไม่เกิน 1800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไ ฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยา ว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสาร สนเทศ)

Skip to content