ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.53-007-0140-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ 1 เครื่อง002.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เค รื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซ่อมโน้ตบุ๊ก001.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) (8 ก.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ UTV2- 8 ก.ค. 65.PDF

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) (8 ก.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ ATV-2-8ก.ค. 65.PDF

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบประมาณจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยวิธีเฉพาะเจาะโจง

RPO1608.3.1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอ มพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ และชุดอุปกรณ์ห้องประชุม เพื ่อใช้ในราชการ ประจำสำนักจัดการป่านันทนาก าร

เอกสาร 10.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพและซ่อมแซมอะไหล่ที่ชำรุดเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง (ลว.27 มิ.ย.65)(สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแอร์ 2เครื่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮ๗ 2122 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0757-00-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls (2).pdf