เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่างๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เ ครื่อง (ส่วนอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส สป)

ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่และเ กียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก แสง ดาว บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

JTK 002.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลว และตรวจสอบส ภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขท ะเบียน ชร 1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนฟิล์ มรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-๗๕๔ กรุงเท พมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ ซ้อมรถ ชร 754 กทม..pdf