เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (8-13 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรมป่าไม้-ATV-รอบ2-งบ65.pdf TOR-ATV-รอบ2.pdf … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอก สารเสนอต่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัส ดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ขอส่งหนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอร … Read more

เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวัน ที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุน สำหรับอาวุ ธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำน วน 375 นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนว น 10 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล�

ยกเลิก ขอยกเลิกประกาศยกเลิก-ปืน4รายการ 18 พ. ค. 65-งบ65 … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒย3061 ก รุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-009 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

19052565.pdf