เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษดั บไฟป่า จำนวน 329 ชุด และครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบ ัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที ่ 29 มีนาคม 2564 (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-ครุภัณฑ์ดับไฟป่า-ปี64-บ.ทูไทม์ ทรี.pdf

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศประกวดราคาซื้ออรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ด ีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หร ือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโล วัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรถตู้ (สจด.).pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนา ด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)

64037503936_1_20210329022231.pdf doc_0901200000_6403750 … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่อ ากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) และแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(category procurement) ประกาศโดรน.pdf