ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจั ดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ประช าสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและใช้ในโครงการ ม หกรรม ทส.พบประชาชน ฯ (สสป.)

RPO50012.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานวันรักต้ นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำหรับการจ้างเหมา จัดเตรียมพื้นที่การจัดงานและอุปกรณ์ประกอ บการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1946.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อใช้ในงานวันรักต้นไม้ปร ะจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การเกษตรในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1945.pdf

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ 21 ตุลาคม 2565) สำนัก ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (สปฟ.)

เผยแพร่แผนจัดซื้อปีงบ 2566 สปฟ. กรมป่าไม้.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืน ยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุ นสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระ บอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ ปืน 9 มม. งบ65 รอบ2 18 ต.ค.65.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ การจี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณร ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257 ชุด โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช ้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมป่าไม้ โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ )

sls.pdf