ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

เอกสารประกวดราคา GPS.pdf

Leave a Comment

Skip to content