ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ด ีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก ว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ส ปฟ.)

ร่างประกาศ.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

ขอบเขตงาน.pdf

Leave a Comment

Skip to content