เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาคว ามสะอาดอาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมป่าไม้ ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนทำความสะอาดอาคารไพโรจน์สุว รรณกร.pdf

TOR ทำความสะอาดอาคารไพโรจน์สุวรรณกร.pdf

Leave a Comment

Skip to content