นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายอดิศร ตัวเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ว่าที่พันตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรง โลหะลักษณาเดช นายกสโมสรโรตารี่ตรัง และนายวิถี สุพิทักษ์ ประธานกลุ่มแลตรังให้ยั่งยืน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในจังหวัดตรังและใกล้เคียงอย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ จะสนับสนุนพันธุ์ไม้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการบำรุงรักษาดูแลพืชเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แก่สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สโมสรโรตารี่ตรัง และกลุ่มแลตรังให้ยั่งยืน ในการแจกจ่ายพันธุ์ไม้ไปยังภาคอุตสาหกรรม เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ตลอดจนถึงจัดกิจกรรม CSR เพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ การสร้างความสามัคคีในชุมชน การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน

Leave a Comment

Skip to content