นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ นายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ อุปนายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ณ อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง

สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดังกล่าวฯ มีภารกิจ 3 ส่วนคือศูนย์รักษาและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยตั้งเป้าหมายจำนวนพะยูนในธรรมชาติได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้น รัฐมนตรี ทส. และคณะได้ร่วมกันปล่อยเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว และเต่ากระ จำนวน 1 ตัว และร่วมกันปลูกหญ้าทะเลในแปลงสาธิตเพื่อส่งมอบสู่ผู้นำชุมชนต่อไป โดยมีนายบรรจง นฤพรเมธี คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเล

Leave a Comment

Skip to content