เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปร ิมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำ นวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 23-28 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าแล ะควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรม-รถ3ตัน 6ล้อ 1 คัน งบ 65.pdf

TOR รถ 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบ 65.pdf

ร่าง-เอกสารประกวด-รถ3ตัน 6ล้อ 1 คัน งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content