นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องสมุดเดิม ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบรอบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้แทนจากสำนักส่วนกลาง และผู้แทนจากสำนักส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เร่งรัดและตรวจสอบข้อมูลการสำรวจต้นไม้ใหญ่ในวัดหรือสำนักสงฆ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือความสำคัญต่อชุมชน หรือมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้นไม้หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ หรือเป็นพรรณไม้มงคลพระราชทาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดทำหนังสือ “ต้นไม้ใหญ่ในวัด” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบรอบ 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 รวมถึงจัดทำแผนการป้องกัน ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในวัดหรือสำนักสงฆ์ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำข้อมูลโครงการดังกล่าวทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 หรือหากสามารถดำเนินการจัดทำหนังสือ ได้แล้วเสร็จ ให้นำทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content