เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั บปรุงหลงคาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ด้วยว ิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 – 20 เมษาย น 2564)

บก.01 ราคากลาง 8 เม.ย. 64.pdf

แบบแปลน (ต้นฉบับ).pdf

ปร.4.pdf

ปร.5.pdf

ปร.6.pdf

ประกาศเชิญชวน.pdf

ร่างขอบเขตของงาน.pdf

Leave a Comment

Skip to content