เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อ ยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มีนาคม – 9 เมษายน 2564)

64017117723_1_20210301050320.pdf

20210325144710.pdf

Leave a Comment

Skip to content