นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย (Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in Thailand) ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม สผส. ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ในการนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมา และมีการพิจารณาปรับแผนงานสำหรับการเตรียมต้นกล้าและจัดซื้อกล้าไม้ให้มีความเหมาะสมกับกรอบระยะเวลาและบริบทพื้นที่ เช่น ไม้พื้นถิ่นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับนโยบายกรมป่าไม้ และได้มีการพิจารณาเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับช่วยขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

  1. ประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าไม้และการรับรองไม้
  2. ประเมินโครงสร้างป่าและระบบนิเวศ
  3. ด้านแผนงานและนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  4. ด้านเศรษฐกิจสังคม
  5. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ประธานฯ เน้นย้ำให้เกิดการบูรณาการในแต่ละแผนงาน/กิจกรรม และให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content