นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์  อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รายงานสถานะ ความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

                โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ได้แก่ สผส. สจด. สปฟ. สจช. และสศม. เข้าร่วมการประชุม

Leave a Comment

Skip to content